Senarai Tugas Ahli

Timbalan Pengarah Akademik
 • Memastikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) dibangunkan, dilaksanakan dan diselenggara.

 • Memastikan kesedaran terhadap SPK diwujudkan melalui pendidikan, latihan dan pengawasan.

 • Memastikan penganugerahan akreditasi setiap program dapat diperolehi dan pengiktirafan Pensijilan MS ISO 9001:2015 dapat dikekalkan.Ketua Unit
 • Menyelaras dan menyediakan takwim aktiviti unit yang berkaitan akreditasi program dan pensijilan MS ISO 9001:2015 beserta keperluan bajet.

 • Memantau aktiviti unit supaya berjalan dengan lancar.

 • Melaporkan kepada wakil pengurusaan berkenaan dengan pencapaian SPK dan sebarang peningkatan yang diperlukan.Setiausaha
 • Menguruskan persediaan sebelum, semasa dan selepas mesyuarat unit.

 • Menyediakan minit mesyuarat.

 • Menguruskan surat, memo dan lain-lain dokumen yang berkaitan dengan unit dari masa ke semasa.Pegawai Sistem Kualiti
 • Mengurus dan mentadbir SPK organisasi mengikut keperluan MS ISO 9001:2015.

 • Memantau aktiviti pengurusan risiko dan peluang dalam proses penambahbaikan berterusan dalam SPK organisasi.

 • Melaporkan segala perkembangan aktiviti SPK organisasi kepada Ketua Unit Jaminan Kualiti.Penyelaras Akreditasi MQA
 • Merancang dan menyelaras aktiviti MQA yang berkaitan dengan akreditasi program.

 • Menyelia permohonan akreditasi program.

 • Mengenalpasti sumber dan memohon peruntukan untuk aktiviti berkaitan MQA.

 • Merancang, menyelaras dan memantau keperluan dokumen MQA bagi program akreditasi MQA.

 • Memaklumkan Ketua Jabatan jika rekod kualiti tidak dikendalikan oleh pegawai yang diberi kuasa/dipertanggungjawab supaya rekod mudah dikesan untuk tujuan penilaian, pengauditan dan rujukan.Penyelaras Akreditasi MBOT
 • Merancang, menyelaras dan memantau aktiviti yang berkaitan dengan akreditasi MBOT.

 • Merancang, menyelaras dan memantau keperluan dokumen SRR02 program bagi akreditasi MBOT.

 • Memantau keperluan semasa yang berkaitan dengan akreditasi MBOT bagi setiap program.

 • Menerima arahan dalam pelaksanaan akreditasi MBOT di peringkat Kolej Komuniti seperti yang diarahkan oleh Pengarah dan Timbalan Pengarah Akademik dari semasa ke semasa.Ketua Audit Dalam ISO
 • Membuat perancangan audit tahunan yang merangkumi audit dalam dan audit luar.

 • Menyelenggara Prosedur Kerja Audit dalam termasuk rekod-rekod audit.

 • Menguruskan perlantikan dan latihan untuk Juruaudit.

 • Menguruskan audit bermula dari peringkat perancangan, perlaksanaan, pemantauan, pembentangan mesyuarat penutup, analisa, pelaporan hingga pembentangan dalam mesyuarat KSP.

 • Menguruskan kelancaran audit SPK dengan pihak luar perancangan, persediaan, perlaksanaan dan tindakan pembetulan.

 • Menguruskan komunikasi dengan semua pihak berkaitan perlaksanaan audit.Penyelaras Takwim dan KPI
 • Memberi info dan maklumat agar objektif kualiti dan piagam pelanggan selari dengan kehendaki KPI institusi dan jabatan.

 • Membuat hebahan tarikh-tarikh penting di bawah UJK termasuk aktiviti pensijilan ISO, akreditasi MQA dan MBOT.